Family Tree: Samvel Avakyan

  • great grandparent
  • great grandparent
  • grandparent
  • father, uncle, aunt
  • person, sibs
  • spouse, kids

Ohan Avakyan

Tamam Avakyan

Zarif Avakyan

Sofya Avakyan

Bagrat Avakyan

Arushan Avakyan1870 - 1932

Ishkhan Avakyan1874 - 1940

Movses AvakyanMovses Avakyan1875 - 1945

Samvel Avakyan1905 - 1925

Knarik AvakyanKnarik Avakyan1920 - 2009

Amalya AvakyanAmalya Avakyan1922 - 2016

Oganes AvakyanOganes Avakyan1924 - 2001

Kima AvakyanKima Avakyan1928

Asya Avakyan1932 - 1935

Armida AvakyanArmida Avakyan1953

Marieta AvakyanMarieta Avakyan1954

Armik AvakyanArmik Avakyan1958

Elesa AvakyanElesa Avakyan1961

Elena ArutyunyanElena Arutyunyan1930 - 2015

  • great grandparent
  • great grandparent
  • grandparent
  • mother, uncle, aunt

Anahit PogosyanAnahit Pogosyan1961

David AvakyanDavid Avakyan1982

Samvel AvakyanSamvel Avakyan1987

Victoria AvakyanVictoria Avakyan1990

Avakyan