Family Tree: Natan Avakyan

  • great grandparent
  • great grandparent
  • grandparent
  • father, uncle, aunt
  • person, sibs
  • spouse, kids


  • great grandparent
  • great grandparent
  • grandparent
  • mother, uncle, aunt


Natan Avakyan1888 - 1986

Ishkhan Avakyan1874 - 1940

Volodya Avakyan

Shmavon Avakyan1912 - 1938

Araksi Avakyan1920 - 2012

Sokrat Avakyan1927 - 1941

Vanya AvakovVanya Avakov1935

Efraksya Avakyan1939 - 2014