Family Tree: Val Kartashova

  • great grandparent
  • great grandparent
  • grandparent
  • father, uncle, aunt
  • person, sibs
  • spouse, kids


  • great grandparent
  • great grandparent
  • grandparent
  • mother, uncle, aunt


Val KartashovaVal Kartashova1992

Vazgen AvakyanVazgen Avakyan1987

Sevan AvakyanSevan Avakyan2024